باند پانسمان (9)

پنبه (8)

گاز استریل و غیر استریل (13)

گاز وازلینه (2)